Colegiul Spiru Haret, Municipiul Ploiești anunță organizarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programul Educație și Ocupare, Prioritate: 6 - Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării grupurilor dezavantajate la educație,  Obiectiv specific: ESO4.6 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+), Tip de acțiune:6.f.6.-Intervenții pentru creșterea accesului și a participării la învățământul terțiar, în special pentru grupurile subreprezentate, Apelul de proiecte „Primul student din familie”, în conformitate cu prevederile: OUG nr. 133/2021 și conține termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor, așa  după cum se prevede la art. 46 din HG nr. 829/2022 -Norme metodologice de aplicare a  OUG nr. 133/2021 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027 alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranziţie justă.